Protokol za proširenje i testiranje na COVID 19

Protokol za proširenje obuhvata testiranja na prisustvo virusa obuhvata testiranja sledećih kategorija lica:

  1. sva lica koja su zaposlena u zdravstvenoj ustanovi bilo kog nivoa zaštite, na odeljenju gde je potvrđena intrahospitalna transmisija virusa;
  2. sva lica koja imaju indikaciju za non-COVID hospitalizaciju pre prijema u bolnicu, osim lica čije zdravstveno stanje je u domenu urgentne medicine;
  3. sva lica čije zdravstveno stanje je u domenu urgentne medicine, odnosno čije stanje zahteva hitnu hospitalizaciju, odmah nakon prijema na bolničko lečenje;
  4. sva lica, državljani Republike Srbije koja se vraćaju ili dolaze iz stranih država, u periodu ne dužem od 24 časa od časa prelaska državne granice;
  5. sva lica radno angažovana po bilo kom osnovu u pravnom subjektu (privredno društvo, drugi oblici privrednog organizovanja, državni organ, organ državne uprave, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i drugi oblici državnog ili društvenog organizovanja, izuzev zdravstvenih ustanova) kod koga je kod nekog od zaposlenih potvrđeno prisustvo virusa;
  6. sva lica koji su članovi domaćinstva lica kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa, bez obzira na ispoljavanje simptoma bolesti kod tog lica.

Testiranje lica iz tački 2.5. i 6. vrše nadležni domovi zdravlja, a testiranje lica iz tački 1. 3. i 4. vrše nadležni zavodi/instituti za javno zdravlje.

Rezultati testova se obavezno unose u COVID bazu.