Poziv na multidisciplinarni sastanak ” EGFR testiranje u ranim stadijumima kod NSCLC – Klinicka korist i najbolja praksa “

http://veeva.my.astrazeneca.com/c/eJx9T01vwjAM_TXpbZHTlJYeegi0RRscNqFpcEyTABnpx9K0Gvz6BTZVnGZZ1pP9np8ts7QSFYhAZyGEBGYkITMACDHBMYM4J0VcEohYtExRBPUF895ZflWNEhyLtg5OmZRVxWOVHmh1oId5VAkqSZSQNIqT0ONg97ThlTIZShYoDDvbykG4Z-kxosxXDkA03IKud9eBsRVKlr4J-3uzL80ne2PbGz9c-mqV0J1WjZs2jLo1ynE8DkI3WvhLz6LHXGDbTyreeedRyaLm2jy6E_fnzmhTzhl7mSTq2ynb8IndDMb8Tlp7fFgBkEv4Db2l14IVt1GSByY7Odf1d1bpU4z-alwrDz_2wF5XiJbWIZqzcZEOm3Xdnlf1yabd12VfvB8Dm_3z2Q_fFoDj