Online sastanak Klinike za pulmologiju

                POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE,POZIVAMO VAS NA ONLINE SASTANAK U
ORGANIZACIJI KOMPANIJE NOVARTIS, KOJI ĆE SE ODRŽATI 21.04.2021. SA
POČETKOM U 13H.AGENDA

                13:00–13:10
                Uvodna reč
                Moderator sastanka-Prof.dr Violeta Vučinić Mihailovuć_

                13:10-13:25
                Kako prepoznati pacijenta sa teškom astmom
                Ass. dr Sanja Dimić Janjić

                13:25-13:40
                Xolair,terapija izbora kod pacijenata sa teškom alergijskom astmom
                Ass. dr Mihailo Stjepanović

                13:40-13:50
                Kriterijumi za dobijanje biološke terapije i put pacijenata
                Prof.dr Violeta Vučinić Mihailovuć_

                13:50-14:05
                Diskusija

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting [1]
Join with a video conferencing device
teams@meet.novartis.com
Video Conference ID: 125 292 319 3
Alternate VTC dialing instructions [2]
Learn More [3] | Meeting options [4]

________________________________________________________________________________


Links:
——
[1]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExZjAwY2EtNjgzYS00NTJlLThlYTUtN2Q2NzMwNjkwNzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f35a6974-607f-47d4-82d7-ff31d7dc53a5%22%2c%22Oid%22%3a%2216bb6dc1-8818-4018-b24d-beb4d012c5ca%22%7d
[2]
https://help.meet.novartis.com/home.html?conf=1252923193&ivr=teams&d=meet.novartis.com
[3] https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
[4]
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=16bb6dc1-8818-4018-b24d-beb4d012c5ca&tenantId=f35a6974-607f-47d4-82d7-ff31d7dc53a5&threadId=19_meeting_YWExZjAwY2EtNjgzYS00NTJlLThlYTUtN2Q2NzMwNjkwNzI2@thread.v2&messageId=0&language=en-US